Společný evropský azylový systém

17.06.2017 08:04:14

Autor: Jan Vasko

Azyl je poskytován osobám, které prchají kvůli pronásledování nebo vážné újmě ve své vlastní zemi a proto potřebují mezinárodní ochranu. Azyl je základní právo a je to mezinárodní závazek, který byl poprvé uznán v Ženevské úmluvě o ochraně uprchlíků z roku 1951. V EU, v oblasti otevřených hranic a svobody pohybu mají země stejné základní hodnoty a státy musí mít společný přístup, který zaručí vysokou úroveň ochrany uprchlíků. Postupy musí být zároveň spravedlivé a účinné v celé EU a nepodléhají zneužívání. S ohledem na tuto skutečnost se státy EU zavázaly k vytvoření společného evropského azylového systému.

Azylové toky nejsou konstantní ani rovnoměrně rozloženy v celé EU. Například se lišily od maxima 425 000 žádostí pro 27 států EU v roce 2001 až na méně než 200 000 v roce 2006. V roce 2012 to bylo 335 895 žádostí.

Azyl nesmí být loterie. Členské státy EU mají společnou odpovědnost za důstojné přijetí uchazečů o azyl a za to, že se s nimi zachází spravedlivě a že jejich případ je zkoumán podle jednotných standardů, takže bez ohledu na to, kde se žadatel zažádá, bude výsledek podobný.

EU jako oblast ochrany

Od roku 1999 se EU snaží vytvořit společný evropský azylový systém (CEAS) a zlepšit současný legislativní rámec.

V letech 1999 až 2005 bylo přijato několik legislativních opatření harmonizujících společné minimální standardy pro azyl. Důležité bylo také posílení finanční solidarity se zřízením Evropského uprchlického fondu. A v roce 2001 směrnice o dočasné ochraně umožnila společnou reakci EU na masový příliv vysídlených osob, kteří se nemohli vrátit do své země původu. Směrnice o sjednocení rodin se vztahuje také na uprchlíky.

Po dokončení první fáze byla nezbytná doba reflexe pro určení směru, kterým by se měl CEAS vyvinout. Zelená kniha z roku 2007 byla základem rozsáhlé veřejné konzultace. Odpovědi spolu s výsledky vyhodnocení způsobu provádění stávajících nástrojů byly základem politického plánu k poskytování azylu zpracovanou Evropskou komisí, která byla předložena v červnu 2008. Jak je uvedeno v plánu politiky, tři pilíře podporují rozvoj společného evropského azylového systému (CEAS):

  1. 1. přiblížením harmonizace norem ochrany dalším sladěním právních předpisů členských států v oblasti azylu
  2. 2. efektivní a dobře podporovaná praktická spolupráce
  3. 3. větší solidarita a pocit odpovědnosti mezi státy EU a mezi EU a třetími zeměmi.

Byla nyní schválena nová pravidla EU, která stanoví společné vysoké standardy a intenzivnější spolupráci, aby bylo zajištěno, že se s žadateli o azyl zachází rovnoměrně v otevřeném a spravedlivém systému, kdekoli se uplatní. Ve zkratce:

  • - Revidovaná směrnice o azylových postupech usiluje o spravedlivější, rychlejší a kvalitnější rozhodování o azylu. Žadatelé o azyl se zvláštními potřebami dostanou potřebnou podporu, aby vysvětlili své nároky, a zejména tam bude větší ochrana nezletilých bez doprovodu a obětí mučení.

  • - Revidovaná směrnice o podmínkách přijímání zaručuje, že pro žadatele o azyl v EU existují humánní materiální podmínky pro přijetí (např. Bydlení) a že jsou plně respektována základní práva dotčených osob. Zajišťuje také, že zadržení se použije pouze jako poslední možnost.

  • - Revidovaná kvalifikační směrnice objasňuje důvody pro udělení mezinárodní ochrany, a proto učiní rozhodnutí o udělení azylu silnějším. Rovněž zlepší přístup k právům a integračním opatřením pro osoby požívající mezinárodní ochrany.

  • - Revidované nařízení z Dublinu zvyšuje ochranu žadatelů o azyl během procesu zřizování azylu státem příslušným pro posuzování žádosti a vyjasňuje pravidla upravující vztahy mezi státy. Vytváří systém, pomocí něhož lze odhalit počáteční problémy v národních azylových nebo přijímacích systémech, a zabývat se jejich původními příčinami předtím, než se rozvinou do plnohodnotných krizí.

  • - Revidované nařízení o systému EURODAC umožní právním orgánům přístup k databázi otisků prstů žadatelů o azyl v EU za přísně omezených okolností za účelem prevence, odhalování nebo vyšetřování nejzávažnějších trestných činů, jako jsou vraždy a terorismus.


Zdroj: Common European Asylum System

Europe's Asylum and Migration Crisis (15725886464)