Dočasné obnovení kontroly hranic

09.09.2017 20:28:14

Autor: Jan Vasko

Kodex Schengenu poskytuje členským státům možnost dočasně znovu zavést hraniční kontrolu na vnitřních hranicích v případě, že došlo k vážnému ohrožení veřejného pořádku nebo vnitřní bezpečnosti. Opětovné zavedení hraniční kontroly na vnitřních hranicích musí zůstat výjimkou a musí respektovat zásadu proporcionality. Rozsah a trvání takového dočasného opětovného zavedení hraniční kontroly na vnitřních hranicích jsou časově omezené a měly by být omezeny na minimum nezbytné pro reakci na danou hrozbu. Obnovení kontroly hranic na vnitřních hranicích by mělo být použito jako poslední možnost.

Znovuzavedení kontroly hranic je výsadou členských států. Komise může vydat stanovisko, vzhledem k nezbytnosti opatření a jeho přiměřenosti, ale nemůže toto rozhodnutí vetovat, pokud ho přijme členský stát.

Oznámení o dočasném opětovném zavedení hraničních kontrol

Aktuální dočasně obnovené hraniční kontroly

Dočasné obnovení hraničních kontrol v souvislosti s předvídatelnými událostmi:        

- Francie (16. července 2017 - 31. října 2017)

         trvalé teroristické hrozby

- Dočasně znovu zavedena kontrola hranic v souvislosti s doporučením Rady ze dne 11. května 2017:        

Německo (11. května 2017 - 11. listopadu 2017)
         pozemní hranice s Rakouskem
        

Rakousko (11. května 2017 - 11. listopadu 2017)
         pozemní hranici se Slovinskem as Maďarskem
        

Dánsko (11. května 2017 - 11. listopadu 2017)
         Dánské přístavy s trajektovým spojením do Německa a dánsko-německá pozemní hranice
        

Švédsko (11. května 2017 - 11. listopadu 2017)
         Švédských přístavů v policejním regionu Jih a Západ a most Öresund
        

Norsko (11. května 2017 - 11. listopadu 2017)
         Norské přístavy s trajektovým spojením do Dánska, Německa a Švédska

Předvídatelné případy (články 25 a 26 kodifikované SBC)

U předvídatelných událostí (např. u sportovních událostí) je trvání opatření omezeno na třicet dní nebo na předpokládanou dobu trvání hrozby, pokud tato hrozba přesahuje třicet dní.

Pokud je to nutné, obnovení kontroly hranic může být prodlouženo na další období až třiceti dnů. Celková doba by něměla přesáhnout šest měsíců.

Před plánovaným opětovným zavedením hraniční kontroly to členský stát oznámí Komisi a ostatním členským státům nejméně čtyři týdny předem. Výjimka se uděluje, pokud se okolnosti, které vedly k opětovnému zavedení hraniční kontroly, oznámí méně než čtyři týdny před plánovaným opětovným zavedením.

Případy vyžadující okamžitý zásah (článek 28 kodifikovaného SBC)

Pokud je třeba přijmout okamžitá opatření s cílem adekvátně reagovat na hrozbu, může členský stát znovu zavést hraniční kontrolu na deset dní bez předchozího oznámení. Komise a členské státy musí být o takových rozhodnutích ihned informovány. Znovuzavedení může být prodlouženo až na dvacet dní. Celkové období nesmí překročit dva měsíce.

Případy, kdy výjimečné okolnosti ohrožují celkové fungování schengenského prostoru (článek 29 kodifikovaného SBC)

Ve výjimečných případech, kdy je celkové fungování schengenského prostoru ohroženo v důsledku přetrvávajících závažných nedostatků týkajících se kontroly na vnějších hranicích a pokud tyto okolnosti představují vážnou hrozbu pro veřejný pořádek nebo vnitřní bezpečnost, může Rada na základě návrhu Komise doporučit, aby jeden nebo více členských států rozhodlo o opětovném zavedení hraniční kontroly na všech či na určitých částech svých vnitřních hranic. Takové doporučení bude učiněno pouze jako poslední možnost a jako opatření k ochraně společných zájmů v rámci schengenského prostoru, kde jsou všechna ostatní opatření, zejména opatření uvedená v článku 21 Kodexu schengenských hranic, neúčinná při zmírnění vážných ohrožení.

Existence závažných nedostatků při provádění kontroly na vnějších hranicích musí být nejprve uvedena v hodnotící zprávě vypracované v souladu s nařízením č. 1053/2013, kterým se zavádí mechanismus hodnocení a sledování s cílem ověřit uplatňování schengenské smlouvy. Dotčený členský stát má tři měsíce na to, aby podal zprávu o provádění příslušného akčního plánu na základě takové hodnotící zprávy. Po uplynutí této lhůty může Komise v případě, že zjistí, že situace přetrvává, zahájit uplatnění postupu stanoveného v článku 29 Kodexu schengenských hranic, jsou-li splněny všechny podmínky.Zdroj: https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen/reintroduction-border-control_en